Област Благоевград заема последното място по работна заплата

Снимка: Infomreja.bg

С най-високо средно възнаграждение е област София

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 965 души или с 1.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности - най-значимо в „Добивна промишленост“ (25.5%) и „Преработваща промишленост“ (6.2%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (9.9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7.0%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 751.1 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.

В област Благоевград средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 9 024 лв. (фиг. 1), при 13 755 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Благоевград заема последното място сред областите в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 19 026 лв. следвана от област София – 13 425 лв. и Стара Загора – 13 190 лева.

През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Благоевград се увеличава спрямо 2017 г. с 8.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Строителство“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с - 23.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ (18.7%).

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата през 2018 г. нараства в обществения сектор с 8.8%, а в частния сектор – с 8.5%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n