Броят на студентите в Благоевград е намалял с 6% за година

Снимка: Infomreja.bg

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 10 872 деца, или с 0.1% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 427 и 1 124 ученици.
  • През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 9 431.

Предучилищно образование

През учебната 2018/2019 г. броят на самостоятелните детските градини в област Благоевград е 65 и намалява в сравнение с 2017/2018 учебна година с 4.4%. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2018/2019 г. е 10 872, от които 5 579, или 51.3% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.1%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2018/2019 година е 88.9%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 167. Средният брой деца, формиращи една група е 23, като този брой е най-висок в община Банско – 27 и община Гърмен – 26. Най нисък среден брой деца в една група е в община Сатовча - 18, и в община Белица - 19.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 972, и в сравнение с предходната учебна година намалява със 7 души, или с 0.7%.  Детските учители са 915, или 94.1% от педагогическия персонал. 24.7% от персонала е ангажиран в детските градини на община Благоевград.

Общо образование

Към 01.10.2018 г. учебни занятия се водят в 105 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 28 700. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава без промяна, а на учениците в тях намалява с 0.6%.

В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици

През предходната 2017/2018 учебна година 499 учащи от І до VІІ клас са напуснали общообразователните училища в област Благоевград. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 52.3%, следван от дела на заминалите в чужбина - 40.7%, и на напусналите поради нежелание да учат – 4.7%.

През 2018 година основно образование в общообразователните и специалните училища в област Благоевград са завършили 3 461 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 1 427 души.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 2 433

Професионалното образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Благоевград се осъществява в 21 професионални училища. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 5 926, като в сравнение с предходната година намалява с 3.6%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

На една паралелка в професионалните гимназии и спортното училище се падат средно по 24 ученици.

Средно образование в професионалните гимназии и спортното училище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през 2018 г. са получили съответно 245 и 879 учащи.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища са 512 души.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” е 9 431 души, или с 5.7% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават 520 студенти, за „бакалавър” - 6 744 студенти и за образователно-квалификационна степен „магистър” – 2 167. Жените студенти в област Благоевград са 5 744, или 60.9% от общия брой на студентите. Студентите чужди граждани са 846 души, или 9.0%.

През изминалата 2018 г. висше образование степен „професионален бакалавър” са завършили – 112 студенти, „бакалавър” -  1 507 студенти и степен „магистър” – 885.

През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 778 преподаватели, от които жените са 432. На основен трудов договор работят 559 души, или 71.9% от общия брой.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax