Близо 200 обвинителни акта е внесла Районната прокуратура в Дупница през 2017 г.

Снимка: Районна прокуратура - Дупница

На работно съвещание в Дупница бе представен Доклад за прилагането на закона и за дейността на Районната прокуратура в града и разследващите органи през 2017 година.

Видно от направените в доклада констатации през 2017 г. е налице увеличение спрямо предходната година на внесени в съда  прокурорски актове – 407 срещу 448 лица. От тях 197 обвинителни актове, 126 споразумения и 84 предложения по чл. 78а от НК, за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт през 2017 г. са 399. Делът на осъдените лица с влязъл в сила осъдителен съдебен акт, спрямо общия брой на лицата с постановен окончателен акт (осъдителен или оправдателен) се запазва висок.

Налице е значителен процент на осъдителните и санкционни решения от Районен съд-Дупница, което безусловно е резултат от подобряване качеството на работа и прецизното осъществяване на прокурорските функции в наказателния процес като цяло.

През 2017 г. значително е увеличен броят на наблюдаваните бързи и незабавни производства, като са наблюдавани 8 незабавни производства спрямо 2 през 2016 г. и 4 през 2015 г.

Общият брой наблюдавани бързи производства през 2017 г. е 160 спрямо 144 през 2016 г. и 100 през 2015 г., или 11,35 % от общо наблюдаваните 1442 досъдебни производства.

Изключително активна е била и дейността по надзора за законност и защита на обществения интерес, както и дейността насочена към повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и служителите.

Сериозно внимание бе обърнато на дейността по превенция и запознаване на подрастващите ученици с престъпленията, в които могат да бъдат въвлечени и популяризиране на работата на прокуратурата сред младите хора.

Като цяло 2017 година е успешна за РП-Дупница, в сравнение с 2016 г., с продължаваща тенденция за подобряване на дейността й. Повишена е средната натовареност на прокурорите и е увеличен обемът на прокурорската дейност спрямо предходната година.

Присъствалите на съвещанието представители на полицията, следствието, отбелязаха доброто взаимодействие с прокурорите от РП- Дупница. От анализа на постигнатите през 2017 г. резултати се налага изводът, че е налице продължаваща тенденция за подобряване дейността на прокуратурата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n