Мащабен проект за адаптиране на горите към климатичните промени започва ЮЗДП

Снимка: ЮЗДП

Общият бюджет на дейностите, които ще изпълнява ЮЗДП през следващите 7 години, е близо 2 000 000 лв.

От началото на септември започна изпълнението на 7-годишен международен проект за адаптация управлението на горите към климатичните промени, в който Югозападното държавно предприятие е с ключово участие.

Проектът е на тема: „Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори и общности“ и е финансиран от програма на LIFE „Действия по климата“ на Европейската комисия.

Партньори на ЮЗДП са Световният фонд за дивата природа (WWF), Чешкият университет в Прага за природни науки, Словенското държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци.

Изпълнението на проекта е важно за местните общности в региона, тъй като с повишаване устойчивостта на горите към климатичните промени ще се гарантира запазване на изключително важните им стопански, водоохранни и рекреационни функции.

Най-уязвими към засушаването на климата и зачестяващите природни нарушения са иглолистните култури, към които ще са насочени усилията на ЮЗДП. В рамките на проекта ще бъдат реализирани пилотно 3 основни мерки за адаптация на горите към климатичните промени. Те бяха изведени като препоръки през 2019 г. при изпълнението на проект на Сдружение „Балканка-2009“- гр. Благоевград на тема: „Адаптиране управлението на горите в ЮЗДП към климатичните промени“, финансиран от Националния доверителен екофонд.

Първата мярка включва разработването на система за ежемесечен мониторинг на процесите в горите на ЮЗДП чрез сателитни данни, което да позволи бърза реакция за ограничаване на щетите върху горите и биоразнообразието в резултат на повреди от биотични и абиотични фактори. Втората мярка е насочена към създаване на семепроизводствени градини от сухоустойчиви дървесни видове и тестови залесявания в най-южните части на предприятието - Гоце Делчев, Сандански и Петрич.

Целта е да бъдат открити най-подходящите видове за повишаване устойчивостта на горите в най-уязвимите територии към променящите се климатични условия. Като част от третата мярка се предвижда закупуване на модерна техника и тестово прилагане на различни методи за бърза и рентабилна трансформация на иглолистните култури в по-устойчиви насаждения. Тя ще бъде приложена в ДЛС „Витошко-Студена” и в горските стопанства в Радомир, Невестино и Кюстендил.

Общият бюджет на дейностите, които ще изпълнява ЮЗДП през следващите 7 години, е близо 2 000 000 лв., като над 55% от средствата се осигуряват от ЕК.

 

КОМЕНТАРИ

Браво на ЮЗДП!10:03 - 09.09.2020
Поздравления, че отразявате дейността на хората от ЮЗДП! Работата им е пряко свързана както с осигуряването на чист въздух, здраве и благополучие за хората, така и с опазването на околната среда, което е жизнено важно.
Код за сигурност, въведете кода 7jk