Заплащането на минералната вода в община Гърмен става по формула

Снимка: Infomreja.bg

Цената на един кубичен метър е 0,35 лева

Общинският съвет в Гърмен проведе своето поредно редовно заседание. Основният въпрос в неговия дневен ред беше определянето на тарифа за таксите при водовземане и ползване на минерална вода от находище Огняново – Гърмен, както и на таксите за съответните разрешителни.

Предложението на кмета на общината – Феим Иса, беше Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги да се допълни с нов раздел – „Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода на територията на община Гърмен“.

В него трябва да бъде записано, че за издаване на разрешение за водовземане се събира такса в размер на 250 лева – съгласно таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите. За продължаване срока на разрешенията се събира такса от 100 лева. А за изменение и / или допълнение на разрешенията за водовземане таксата е 130 лева.

Определена е и формулата за заплащането на минералната вода – Т = Е х W, където Т е размерът на дължимата годишна такса в лева; Е – единичният размер на таксата в лева за кубичен метър; W – размерът на разрешения годишен воден обем минерална вода.

Единичният размер на таксата за всички видове цели e Е = 0,35 лева на кубичен метър. Тази общинска такса е съобразена с таксите в държавната тарифа. 

А единичният размер на таксата за отработени минерални води е 0,10 лева на кубичен метър.

Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди.

При установяване на неработещо или несертифицирано измервателно устройство, таксата за водовземане през този период се изчислява, като разрешеното количество се умножава по коефициент 1,5.

Когато годишното ползване е над разрешения обем, надвишеното се плаща по единичния размер на таксата, изчислена с коефициент 1,5.

Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителните не по-късно от 31-ви март на следващата година. Те се изплащат на три вноски в рамките на годината – след края на всяко четиримесечие за използваните количества, като изравнителната вноска е до 31-ви март на следващата година.

Титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, обявен на интернет страницата на общината до 31-ви януари следващата година.

 

 

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d