НС прие на второ четене промените в Закона за устройство на територията

Снимка: НС

Парламентът прие на второ гласуване промените в Закона за устройство на територията. Те предвиждат публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените.

Регламентира се създаването на информационен Портал за устройство на територията - централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона.

Порталът за устройството на територията ще съдържа  раздел, в който ще се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им. Условията и редът за публикуване на актовете ще се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С промените в закона се предоставя правната възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С наредбата могат да се определят допълнителни изисквания  към  обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

Прецизирани са и разпоредбите, регламентиращи условията за застрояване в ъгловите урегулирани поземлени имоти. Съгласно приетите текстове предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти.

Височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване.

Въвеждат се изисквания с наредбите на общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, разполагащи се  в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други. Обектите, поставени по досегашния ред, следва да  се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

Премахването на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, както и на територията на морските плажове ще се извършва от органите на ДНСК, гласи другата важна промяна в закона.

Прецизирани са и текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК. С отмяната на чл. 216 от закона отпада обжалването по административен ред пред началниците на РДНСК на актовете на главните архитекти на общините /отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и  разрешенията за строеж/.  Те ще могат  да се обжалват пред съответния административен съд.

С цел облекчаване на административната тежест с промените в закона се допуска:

- изграждането на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;

-  изграждането на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи; и

-  изграждането на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения, да се извършва без за това да е необходимо издаването на разрешение за строеж.

       В преходните и заключителни разпоредби на закона са направени промени в Закона за Камарата на строителите, съгласно които строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м. могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g