56 точки обсъждат общинските съветници в Благоевград на първата сесия за 2021

Снимка: ОбС

Сесията ще се проведе на 29.01.

Председателят на Общински съвет Благоевград - Андон Тодоров, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 29.01.2021 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес, първо за 2021 г., разширено заседание на Председателкия съвет, бе приет дневен ред от 56 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.

Във връзка с Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани, предвид епидемиологична обстановка.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.

2. Питане от общински съветници към Общински съвет Благоевград, относно наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища.

3. Определяне състава на комисиите със Заповед на кмета и включване на общински съветници в тях.

4. Предложение № 60-00-5/12.01.2021 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.

5. Предложение № 60-00-1/07.01.2021 г., относно определяне размера на годишната наемна цена за 2021 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на Община Благоевград.

6. Предложение № 60-00-401/18.12.2020 г., относно изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Благоевград.

7. Предложение № 60-00-396/14.12.2020 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

8. Предложение № 60-00-400/18.12.2020 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

9. Предложение № 60-00-14/15.01.2021 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

10. Предложение № 60-00-335/22.12.2020 г., относно проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Благоевград.

11. Предложение № 60-00-333/22.10.2020 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на общинската собственост и охраната на обществения ред на територията на Община Благоевград.

12. Предложение № И-00-393/07.12.2020 г., относно изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

13. Предложение № 60-00-405/21.12.2020 г., относно одобряване на доклад по наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Благоевград да 2019 година.

14. Предложение № 94-00-28/08.01.2021 г., относно освобождаване от частично заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. за задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Благоевград.

15. Предложение № 60-00-321/19.10.2020 г., относно одобряване на Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в България.

16. Предложение № 60-00-285/31.08.2020 г., относно прекратяване на Договора за концесия от 05.05.2005 г., сключен между Община Благоевград и концесионера „Аква парк“ ЕАД.

17. Докладна записка с вх. № 69-00-50/14.01.2021 г., от д-р Георги Георгиев, Управител на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, относно предложение от Фонд „ФЛАГ“ ЕООД за финансиране на проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград“.

18. Предложение № 60-00-16/18.01.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

19. Предложение № 60-00-25/20.01.2021 г., относно подготовка на проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1866“ - Благоевград“по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

20. Предложение № 60-00-403/18.12.2020 г., относно приемане на годишните план-програми за развитие на читалищната дейност в Община Благоевград за 2021 година.

21. Предложение № 60-00-13/15.01.2021 г., относно наименуване на улица на името на проф. Кирил Стефанов.

22. Предложение № 60-00-9/15.01.2021 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 448 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 22.12.2020 година.

23. Предложение № 60-00-7/12.01.2021 г., относно актуализиране на Състава по въпросите на социалните услуги в Община Благоевград.

24. Предложение № 60-00-386/10.12.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

25. Предложение № 60-00-363/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

26. Предложение № 60-00-391/11.12.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

27. Предложение № 60-00-364/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

28. Предложение № 60-00-362/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

29. Предложение № 60-00-366/01.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ПР) на УПИ VIII-192 кв. 14 по плана на с.Логодаж, общ. Благоевград и изменение на плана за улична регулация (ПУР) от о.т.22 до о.т.23.

30. Предложение № 60-00-376/04.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ II, с предназначение „за жп. гара“, кв.1 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград за изменение на уличната регулация между О.Т. 107 и О.Т. 59 и образуване на нов УПИ XI-618.83 по имотни граници на ПИ с идентификатор 04279.618.83, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ –Благоевград, отреден за поземлени имоти с идентификатори 04279.618.83 и 04279.608.443 (общински), с предназначение „за офиси, магазини на транспортната инфраструктура“, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-618.83, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.83, по КК на Благоевград с предназначение за „офиси, магазини на транспортната инфраструктура“ – ново ниско свободно застрояване, на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ.

31. Предложение № 60-00-367/01.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IX-за читалище в кв. 8А по плана на с. Бело поле, община Благоевград и изменение плана за улична регулация (ПУР) на улица с о.т.89, о.т.90, о.т.91, о.т.92, о.т.61.

32. Предложение № 60-00-355/20.11.2020 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на улица от о. т. 81 до о. т. 180 към УПИ I-504, с предназначение „за спорт и атракции“ в кв. 12А по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград.

33. Предложение № 60-00-8/12.01.2021 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура - уличен водопровод за захранване на обект „Обществено обслужване – търговско складова база“, от съществуващ водопровод PE DN90 до имот с идентификатор 04279.70.40 в местността „Шейтаница“ по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатева (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.

34. Предложение № 60-00-11/15.01.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура – кабел 20 кV за външно ел. захранване на нов ТП в имот с идентификатор 04279.31.46 в местността “Сухия бунар-Ш.54” по кадастрална карта на Благоевград.

35. Предложение № 60-00-15/18.01.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод ф90 до имот с идентификатор 20540.25.30, местност “Дома” по кадастрална карта на землище с. Делвино, общ. Благоевград.

36. Предложение № 60-00-374/04.12.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 57159.70.34, местност “Под междата” по кадастрална карта на землище с. Покровник, община Благоевград.

37. Предложение № 60-00-370/01.12.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.70.40, местност „Шейтаница“ по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.

Предложения за даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as